مراحل ثبت نام نمایشگاه برای حضور شرکت ها در نمایشگاه طبق مراحل زیر انجام می پذیرد:

  • انجام پیش ثبت نام ثبت نام الکترونیکی از سوی متقاضی
  • بررسی اولیه هویت متقاضی و ارائه پیش فاکتور از سوی ستاد برگزاری
  • واریز وجه و درج اطلاعات مالی در سایت از سوی متقاضی
  • جانمایی و ارائه نقشه غرفه از سوی ستاد برگزاری

پیش ثبت نام برای شرکت ها و متقاضیان غرفه